Toelating voor losse standplaats op een openbare markt

Een losse standplaats op een openbare markt is een standplaats voor de marktdag zelf en onderscheidt zich van een standplaats per abonnement. De gemeente bepaalt autonoom de werkwijze voor de toewijzing van de losse standplaatsen en legt de bepalingen vast in haar gemeentelijk reglement.

Voorwaarden

Voor een losse standplaats op de openbare markt moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  Uitzondering: voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter is geen machtiging vereist.

 • U hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • U hebt, als u voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

 • U hebt, als u gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. U vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

De toelating is geldig voor de duur van de marktdag.

Procedure

De losse standplaats kan toegewezen worden:

 • op de marktdag zelf

 • voorafgaand aan de marktdag via een voorinschrijving

Toewijzing op de marktdag zelf

De losse standplaatsen worden toegewezen op de marktdag zelf:

 • via loting

 • of op basis van de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Als er twee of meer kandidaten gelijktijdig aankomen, wordt de toewijzing beslist via loting.

De toewijzing op de dag van de markt zelf kan alleen als de houder van een machtiging ambulante handel als werkgever fysiek aanwezig is.

Toewijzing op basis van voorinschrijvingen

De losse standplaatsen worden toegewezen op basis van (voorafgaande) voorinschrijvingen.

Documenten

Voor beide opties geldt dat de volgende documenten worden gecontroleerd:

 • een kopie van een machtiging als werkgever

 • een kopie van uw eID

 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)

 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)

 • een kopie van de toelating van het FAVV (indien van toepassing)

 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)

 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de losse standplaats is bepaald in het gemeentelijke belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten; 

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten; 

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten; 

 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening 

Links

Verklaring over cookies