BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023172809

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/337

Buysse Patrick heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen van een bestaande gesloten ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Assenedestraat 13, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0407 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 februari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023154198

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/319

Gillis Tom heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van 2 geschakelde woningen

De aanvraag heeft als adres : Boekhoutedorp 23, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0690 D Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0691 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 februari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2024015082

Gemeentelijk dossiernummer: O/2024/29

Gebroeders Van den Berghe heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling pompputten assenede kraaigemstraat

De aanvraag heeft als adres : Kraaigemstraat zn. 9968 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 februari 2024 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2024014394

Gemeentelijk dossiernummer: O/2024/24

Amicimi heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling markt 1-3

De aanvraag heeft als adres : Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede; Markt 3, 9960 Assenede; Markt 2, 9960 Assenede; Markt 1, 9960 Assenede; Stadhuisstraat 1A, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0692 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0691 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0693 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 februari 2024 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023165253

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/326

Lammens Ellen Livia Valeriana, Lammens, Ellen heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : automatenshop

De aanvraag heeft als adres : Ooststraat 23, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0972 M Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0972 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 februari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023141730

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/283

De Meester Bart heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verkavelingsbijstelling waarbij lot 4 en een deel van lot 3 worden onttrokken uit de verkaveling

De aanvraag heeft als adres : Abdijstraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0300 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 februari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023144346

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/278

De Groote Herman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bijgebouw opslag

De aanvraag heeft als adres : Cisterciënzerinnenstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0309 W  2 Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0310 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 februari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023158770

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/308

De Praeter Koenraad heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een ééngezinswoning en garage

De aanvraag heeft als adres : Eikelstraat 5, 9940 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0079 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 februari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2024003150

Gemeentelijk dossiernummer: O/2024/21

Van Hoecke Stefanie heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling

De aanvraag heeft als adres : Assenedeslagstraat 10, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0514 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 februari 2024 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2024009922

Gemeentelijk dossiernummer: O/2024/18

THV ARTES - GROUP heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling aan fluxysstation assenede

De aanvraag heeft als adres : Stoepestraat zn., 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1174 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2024 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023121037

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/241

Geothermie Vanlerberghe heeft een aanvraag ingediend voor:

de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : geothermische boringen

De aanvraag heeft als adres : Ledestraat zn., 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0975 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023150885

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/305

UITVAARTVERZORGING DE WYN heeft een aanvraag ingediend voor:

 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : 2 rouwkamers

De aanvraag heeft als adres : Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0014 G Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0013 T Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0012 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2024 volgende beslissing genomen :

 • de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023152527

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/295

IBENS heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : tijdelijke niveauwijziging door grondopslag tijdens de bouwwerken van het woonzorgcentrum

De aanvraag heeft als adres : Elsburgstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0253 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0253 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0252 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0250 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023152024

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/303

Toubast Lena, Wauters Jasper heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : renovatie woning

De aanvraag heeft als adres : Oosthoek 48, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0206 P Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0206 M Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0206 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2024008193

Gemeentelijk dossiernummer: O/2024/12

Van Mele Petra heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : gevel isoleren

De aanvraag heeft als adres : Brouwershofstraat 14, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0464 T  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023139130

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/297

Quivreux Barbara, Lippens Filip heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie waarbij 2 appartementen worden samengevoegd tot 1 groot appartement + regularisatie dakuitbouw aan de achtergevel

De aanvraag heeft als adres : Kasteelstraat 44, 9960 Assenede; Kasteelstraat 42, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 B  4 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 R  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 D  4 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 P  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023160514

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/312

Willems Shalyn, De Paepe Sander heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : nieuw bouwen van halfopen woning, tuinberging en aanleggen verharding

De aanvraag heeft als adres : Zuivelstraat 11, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0824 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023123068

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/250

IMMO BAETSLE heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop bestaande woning en bijgebouwen en nieuw bouwen van 2 meergezinswoningen (2 x 10 wooneenheden) met ondergrondse parkeergarage en infrastructuur (zwemvijver, bijgebouwen, enz)

De aanvraag heeft als adres : Michielsenstraat 8, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1252 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1240 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023171583

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/332

Van Bastelaere Marleen Elza C heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen loods

De aanvraag heeft als adres : Landsdijk 81a, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1387 F Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1385 E Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1385 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023067962

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/192

AN-PIGS heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : het veranderen van een veeteeltinrichting

De aanvraag heeft als adres : Schare 40, 9968 Assenede; Schare 40A, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0144 G Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0156  Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1462 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1462 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0144 F Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1462 A Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0145 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0150 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0154 K Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0252 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0139 

De Deputatie heeft op 18.01.2024 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023107668

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/248

De Witte Evelien, EVALTO heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie stedenbouwkundige aspecten schapenhouderij  en uitbreiding van iioa's

De aanvraag heeft als adres : Oude Boekhoutestraat 29, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0774 M Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0774 N Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0774 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023094653

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/171

Moens Mike heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie van verbouwingswerken aan een eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Kasteeldijkstraat 8, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0469 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 september 2023 vergund. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 18 januari 2024 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023132274

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/253

Van Moorhem Mia heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkavelen percelen en slopen bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Oosteeklo-Dorp 83, 9968 Assenede; Oosteeklo-Dorp 85, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0067 H Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0067 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023150021

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/287

D'Havé Eddy heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanleg kunstgras in de voortuinzone

De aanvraag heeft als adres : Korenmolenstraat 14, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0920 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023144076

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/277

Maeyens Jos, Neyt Katrien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen van een woning + slopen bestaande woning en garage

De aanvraag heeft als adres : Gravenstraat 29, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1307 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023135750

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/257

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut

De aanvraag heeft als adres : Stationsstraat , 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0484 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023146366

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/285

Willems Astrid, Beauprez Frank heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen van een woning + slopen bestaande woning

De aanvraag heeft als adres : Burgstraat 4, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1341 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023154476

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/301

Augustyn Johan, Goossens Tania heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen paardenstallen

De aanvraag heeft als adres : Dorp 121, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0824 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023158564

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/306

Boone Ilona heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen

De aanvraag heeft als adres : Sasdijkstraat 29, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 1243 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 1243 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0875 N  5 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0875 K  7 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0588 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0588 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0586 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0589 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0587 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023150953

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/291

Van den Berghe Erik, Hamerlinck Agnes heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie uitbreiding woning - autobergplaats werd uitgebreid met extra tuinberging

De aanvraag heeft als adres : Groenendijkstraat 71, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0319 B  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 januari 2024 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023132682

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/280

Cabeke Walraven heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop en herbouw van achterbouw + regularisatie van raamopening in de zijgevel van de woning

De aanvraag heeft als adres : Gravenstraat 7, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1351 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 januari 2024 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023169168

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/329

Samenwerkende Organisatie van Gespecialiseerde Aannemers heeft een aanvraag ingediend voor:de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activitei

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling stationsstraat 49 assenede

De aanvraag heeft als adres : Stationsstraat 49, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0215 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 december 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023146762

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/284

Van de Walle Stephan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging van bedrijfswoning naar zonevreemde woning en van stal naar woningbijgebouw + sloop veldschuren, bergingen, carport/berging

De aanvraag heeft als adres : Lindekenstraat 12, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0157 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0160 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023161452

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/324

 heeft een aanvraag ingediend voor:de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling  

De aanvraag heeft als adres : Waterdijkstraat zn., 9961 Boekhoute

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0974 D  3 Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0977 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023143783

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/276

Van De Voorde Patrick heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : vellen van bomen

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat zn., 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0575 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023079317

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/148

Vernaeve Maarten heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen woningen, bouwen meergezinswoning en 2 woningen

De aanvraag heeft als adres : Diederikstraat 30, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0571 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0572 D Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0571 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0570 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0573 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023096600

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/202

DHAESE PLANTS heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : uitbeiden tuinbouwbedrijf met een serrecomplex

De aanvraag heeft als adres : Ertveldesteenweg 141a, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0999 D Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1117  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0995 Y Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0995 C  2 Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0994 C Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0993 M Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0988 A Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 1118 A Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0999 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022157736

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/307

HOME + heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : het slopen van bestaande gebouwen, nieuw bouwen van meergezinswoning (15we) met 6 garageboxen en 8 parkeerplaatsen

De aanvraag heeft als adres : Dorp 34/32/30/28/26, 9968 Oosteeklo (Assenede)

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1029A/1031B/1034A/1025D/1027B/1032A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2023 geweigerd. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 21 december 2023 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023136256

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/262

Ryckaert Raphael Klement Z heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging van de bedrijfswoning naar zonevreemde woning en van de  schuur naar woning-bijgebouw + slopen van voederopslag, stal en uitbreken  betonverharding

De aanvraag heeft als adres : Notelaarstraat 7, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0698 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0696 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023155575

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/310

Hentjens Dimitri heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : isoleren en aanbrengen gevelbekleding

De aanvraag heeft als adres : Staakstraat 135, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0433 N  4 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023090670

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/166

Immobiliën E.Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : woonproject met private wegenis

De aanvraag heeft als adres : Oosteeklo-Dorp , 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0073 C  2 Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0073 Y Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0073 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023135871

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/267

Vervaet Jan, De Smet Kaat heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : uitbreiding van een woning met een tuinkamer en bureel

De aanvraag heeft als adres : Knotwilgenstraat 8, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0023 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023133732

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/260

Korkmaz Ali heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen en uitbreiden eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Kapellestraat 7, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0044 L  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0044 K  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023138046

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/266

Mussche Ria heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging van agrarische activiteit naar woning met woningbijgebouwen

De aanvraag heeft als adres : Nieuwburgstraat 13, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0711 E Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0683 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0711 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023107540

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/228

Boterdaele Els heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen van enkele bedrijfsgebouwen  + het bouwen van een nieuwe binnenpiste met stallingen, groomsverblijf en aanhorigheden

De aanvraag heeft als adres : Muikemstraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Muikemstraat 22, 9668 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0434 K Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0434 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023062919

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/110

Van Cleemputte Bob, Van Cleemputte Pieter heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop pand + bouwen meergezinswoning (16we) met ondergrondse parking

De aanvraag heeft als adres : Diederikstraat 7- 9, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0658 G , 0659 A, 0660 F, 1874 A, 1874 B, 0660 G, 0684 C , 0658 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 december 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023103024

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/196

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres : Sint-Sebastiaanstraat 2, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 december 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023153633

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/299

Heynssens Caroline Simonne, Van Durme Franky heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : vernieuwen dakbedekking en isoleren woning

De aanvraag heeft als adres : Heide 5, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0738 K ,  0739 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 november 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023113123

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/224

LV HAMERLINCK heeft een aanvraag ingediend voor:

 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : actualisatie tuinbouwbedrijf

De aanvraag heeft als adres : Stoepestraat 5a, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1280 S Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1277 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1280 R Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1280 P Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1279 P Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1279 L Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1277 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 november 2023 volgende beslissing genomen :

 • de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023142004

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/292

 heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : odorisatie

De aanvraag heeft als adres : Molenbosstraat z/n, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0676 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 november 2023 akte genomen van de melding.

 

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

 

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

 

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023119255

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/235

Huys Vic, Overmeire Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

(stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : ophogen tuinen

De aanvraag heeft als adres : Mouterij 4, 9961 Assenede; Mouterij 6, 9961 Assenede; Mouterij 8, 9961 Assenede; Mouterij 2, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1833 C Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1833 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1833 D Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1833 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 november 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023127458

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/245

van de Keere Jan heeft een aanvraag ingediend voor: ) stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning (uibreiding gelijkvloers en nieuwe aanbouw op de verdieping)

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat 137, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1026 D

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 november 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023119017

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/247

Govaert Charlotte, Van De Voorde Nick heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een garage en poolhouse, regularisatie sloop bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Graafjanstraat 39, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0601 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0604 F Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0604 D

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 november 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023130573

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/249

Van Wynsberge Thierry, Uvyn Ellen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning en rooien 5 bomen

De aanvraag heeft als adres : Abdijstraat 51, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0409 D Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0408 B Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0409 G

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 november 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023112083

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/214

Claes Sofie, Boone David heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop van 3 bijgebouwen + herbouw van 2 bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres : Hendekenstraat 2, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1831 K Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1833 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 november 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023111794

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/231

Baert Liesbeth heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : opslagcontainer paardenmest 8m3

De aanvraag heeft als adres : Knikkerstraat 12, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1274 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 oktober 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023139126

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/269

De Belie Griet heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanbrengen van gevelbekleding

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat 10, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0498 W  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 oktober 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023108913

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/204

De Meulenaere Philippe heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Stoepestraat 3, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1324 D Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1325 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 oktober 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023110788

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/221

Hilde Rotthier heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouw bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Schare 20, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0038 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 oktober 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023116322

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/234

Van Holle Koen heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen zonevreemde woning

De aanvraag heeft als adres : Hollekenstraat 6, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0706 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 oktober 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023136686

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/268

Gillis Olivier heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een terrasafdak

De aanvraag heeft als adres : Burgstraat 1, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1340 V

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 november 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

 

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023096064

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/176

CORNELIS WOONPROJECTEN heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0931 L Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0930 B  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0930 E  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0931 H Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0930 N  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0930 D  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0930 C  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 oktober 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.
BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023110705

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/222

Van Zele Bertie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanbrengen van een luifel op de voorgevel en verbouwen van een aangebouwd bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Dorp 37, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0891 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 oktober 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023121848

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/246

Van Heesvelde Joris René, Roegiers Veronique heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : Laureinepolderstraat 1, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0649 D Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0649 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 oktober 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023109403

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/211

D&D Projectbouw heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop van 2 eengezinswoningen + bouwen van een meergezinswoning (6we)

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 7 bus 0001, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0507 B  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0503 X Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0503 Z Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0503 P Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0505 P  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0505 N  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 oktober 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023106927

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/207

Beernaert Rowan heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging van landbouw naar tuinaanlegbedrijf

De aanvraag heeft als adres : Graafjanstraat 37, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0604 G Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0604 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 oktober 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023030448

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/163

Neyt Guy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van 9 appartementen met bijhorende infrastruktuur

De aanvraag heeft als adres : Toverheksstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1188 R Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1188 S Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1181 K Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1188 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 oktober 2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023097207

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/195

Verhoeven Johan heeft een aanvraag ingediend voor: het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstelling verkaveling

De aanvraag heeft als adres : Groenendijkstraat 25, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0647 Y  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 oktober 2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023091959

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/186

Vanvuuren BVBA heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bouw van een loods

De aanvraag heeft als adres : Paul Christiaenstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1429 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1294 G  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 oktober 2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023068022

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/131

Dewilde Tom heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanvraag heraanleg oprit

De aanvraag heeft als adres : Hazelarenhoek 12, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0326 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 oktober 2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023103452

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/198

Cuelenaere Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging naar huisartsenpraktijk

De aanvraag heeft als adres : Hoogstraat 18, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0720 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 oktober 2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023044926

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/77

Van de Keere Jan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie halfopen woning

De aanvraag heeft als adres : Molenstraat 22, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0483 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 mei 2023 geweigerd. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 21 september 2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023080721

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/194

Soens Marianne heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouw van een nieuwe landbouwloods en de regularisatie van een menglokaal

De aanvraag heeft als adres : Hooghofstraat 3, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1553 K / 1553 R /1553 M /1553 P / 1553 L /1553 N / 1547 D /1553 S

De deputatie heeft op  21 september 2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend onder voorwaarden

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023095558

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/174

WULFFAERT BOUW heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning (handelsruimte + 5 woonentiteiten) en bijgebouw (6 garages en fietsenstalling)

De aanvraag heeft als adres : Dorp 43, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0887 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023090915

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/172

De Maeyer Lien heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een raam bij bestaand gebouw voor logiesvertrekkende huisvesting

De aanvraag heeft als adres : Oude Boekhoutestraat 18, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0064 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023090378

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/184

LIVO Invest heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwing van een handelshuis tot logopedie-praktijk en afzonderlijke woonentiteit

De aanvraag heeft als adres : Hoogstraat 46, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0750 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023044926

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/77

van de Keere Jan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie halfopen woning

De aanvraag heeft als adres : Molenstraat 22, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0483 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 mei 2023 geweigerd. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 21 september 2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023116366

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/226

Bonte Freek heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Schare 9, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0834 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023097280

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/179

Vermeire Lieven heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen woning en bijgebouw en bouwen woning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Meersstraat 17, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0743 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023091533

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/159

Claeys Frederiek, De Sutter Nathalie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen en herbouwen van een bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Poelstraat 4, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0326 E Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0333 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0325 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 september 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023086241

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/146

Van Moorhem Mia heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkavelen percelen en slopen bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Oosteeklo-Dorp 83, 9968 Assenede; Oosteeklo-Dorp 85, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0067 H Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0067 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023097115

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/181

Gillis Tom heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : schakelwoning

De aanvraag heeft als adres : Boekhoutedorp 23, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0690 D Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0691 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023044694

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/81

Baecke Sabine, De Maertelaere Eduard heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres : Ledestraat 75, 9968 Oosteeklo (Assenede); 

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1036 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2023 vergund. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 31.08.2023 de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen

op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 35 bus 81
 • 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 • de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 • het voorwerp van het beroep;
 • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 • een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022125249

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/247

De Muynck Nathalie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging landbouw naar residentieel wonen (zonevreemde woning/bijgebouwen), slopen bestaande bebouwing + bouwen nieuwe eengezinswoning met carport en bijhorende verharding en oprichten van paardenstal met eigen toegang/verharding

De aanvraag heeft als adres : Bijsterveld 7, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen :  Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0180 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 januari 2023 vergund. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 31.08.2023 de omgevingsvergunning deels verleend.

De beslissing ligt ter inzage van 21.09.2023 tot 21.10.2023 bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen

op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 35 bus 81
 • 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 • de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 • het voorwerp van het beroep;
 • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 • een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023098007

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/178

INTERNATIONAL SERVICES GROUP B.V. heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : Schaapherderstraat 5B, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0498 Z  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023084973

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/206

Ryckaert Francis, Ryckaert Andreas heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanvraag van een prefab middenspanningscabine.

De aanvraag heeft als adres : Kasteeldijkstraat 16, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0410 G Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0412 G Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0420 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023094653

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/171

Moens Mike heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie van verbouwingswerken aan een eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Kasteeldijkstraat 8, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0469 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 september 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023093794

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/182

Assenede heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop en herbouwen luifel

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 1, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0509 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 augustus 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023095002

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/189

Zwarte Sluispolder heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : rooien 34 canadapopulieren Nicasiuspolderdijk (Assenede)

De aanvraag heeft als adres : Doornendijkstraat zn., 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0319 M  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 september 2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023096421

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/175

RD schrijnwerken heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres : Paul Christiaenstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1429 B

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 augustus 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023061160

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/112

Quivreux Barbara, Lippens Filip heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : wijziging building

De aanvraag heeft als adres : Kasteelstraat 42, 9960 Assenede; Kasteelstraat 44, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 R  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 B  4 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 D  4 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 P  3

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 augustus 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023100048

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/183

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres : Assenedestraat , 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : /

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 augustus 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023095015

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/177

Devliegher Eveline heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanpassen woning

De aanvraag heeft als adres : Sasdijkstraat 54, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0885 L

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 augustus 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023093502

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/167

Sari Semih heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : renovatie woning

De aanvraag heeft als adres : Diederikstraat 25, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0541 B

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 augustus 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023110218

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/210

Wassenhove Frank heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : gevelrenovatie +isoleren

De aanvraag heeft als adres : Weststraat 36, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0603 D

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 augustus 2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023092562

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/173

Geirnaert Veerle, Cocquyt Bart heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouw woning

De aanvraag heeft als adres : Stationsstraat 49, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0215 L Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0215 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 augustus 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023104875

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/201

Daelman Sandra heeft een aanvraag ingediend voor:de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : peilgestuurde drainage

De aanvraag heeft als adres : Vrijestraat 27, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0163 K Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0167 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0163 F Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0136  Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0169  Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0137  Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0055 D Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0170  Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0065 S Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0163 H Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0166 F Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0055 E Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0065 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 augustus 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023092633

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/158

van den Broek Kjell heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : Kliniekstraat 1, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0455 B  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 augustus 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023083156

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/139

Vandermeersch Wouter heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : isoleren gevel

De aanvraag heeft als adres : Abdijstraat 5, 9968 Oosteeklo;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0304 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 augustus 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023067753

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/113

Haers Annelies heeft een aanvraag ingediend voor: het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling

De aanvraag heeft als adres : Nieuwe Boekhoutestraat 22, 9968 Assenede; Nieuwe Boekhoutestraat 22, 9968 Assenede; Dorp 15A, 9968 Assenede; Dorp 19, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0933 A Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0937 E Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0930 N  2 Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0930 M  2 Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0905 H Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0940 L Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0936 M Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0938 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023080812

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/149

Lambrecht Valerie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen zonevreemde woning

De aanvraag heeft als adres : Schattemanstraat 8, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0510 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023070152

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/116

Van de Walle Johan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bestemmingswijziging

De aanvraag heeft als adres : Lindekenstraat 12, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0160 D Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0157 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023059973

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/103

De Bruycker Elke, De Bruycker Jan, De Bruycker Koen, De Bruycker Joke, De Bruycker Hilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging landbouwbedrijf met woning

De aanvraag heeft als adres : Kraaigemstraat 45, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1510 G Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1511 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1511 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023076958

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/132

De Clercq Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : carport

De aanvraag heeft als adres : Molenhoek 26D, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0312 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023081883

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/138

De Beule Louis heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwing woning

De aanvraag heeft als adres : Graafjanstraat 18, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0638 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023082214

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/136

Van Renterghem Peter Martine heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : Gravenstraat 14, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1194 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023085050

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/145

Roegiers Lisa heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen stal

De aanvraag heeft als adres : Rijschootstraat 11, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0943 R Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0943 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023093100

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/164

Praet Isabelle, Perneel Geert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen  tweewoonst

De aanvraag heeft als adres : Kloosteraprilstraat 1A, 9960 Assenede; Kloosteraprilstraat 1B, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0520 T  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023082576

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/170

Maes Sally, Smet Dirk heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Meuleken 38, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0422 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023075651

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/130

Vercauteren Elise heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging hoeve

De aanvraag heeft als adres : Fonteinestraat 13, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0210 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023060797

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/99

Cornelis Myriam, Van Holle Paul heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : renovatie woning en bouwen poolhouse met zwemvijver

De aanvraag heeft als adres : Meuleken 81, 9961 Boekhoute;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0377 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023072798

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/122

De Zutter Ayla, Goethals Randy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Stroomstraat 71, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0315 W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023090427

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/156

Vervloet Alfons heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : gevelrenovatie

De aanvraag heeft als adres : Kapellestraat 70, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0159 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023092266

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/160

 heeft een aanvraag ingediend voor:de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : bronbemaling heideveld 3 assenede

De aanvraag heeft als adres :

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1294 B  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1430 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1294 G  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juli 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022164518

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/321

AQUAFIN heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : rioleringswerken

De aanvraag heeft als adres : Prins Boudewijnlaan; Kapellestraat; Dijkstraat; Bijenkorf; Kapelledreef; Hollekenstraat; Moestuinstraat; Hoogstraat; Sportstraat te 9960 Assenede.

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), diverse percelen.

De deputatie heeft op 19.07.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de

vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag

is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als

het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023074114

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/124

Neyt Joselien heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanbrengen van gevelbekleding en wijzigen raamopeningen

De aanvraag heeft als adres : Abdijstraat 60, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0410 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023057233

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/123

Sierens Inneke heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwing woning

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 55, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0418 M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023085231

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/142

IBENS heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort omschreven gaat het over : bemaling leegstraat 17

De aanvraag heeft als adres : Leegstraat 17, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0430 A  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0455 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023087020

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/152

 heeft een aanvraag ingediend voor:de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

 

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van ondergrondse propaangastank met inhoud van 2950 liter

De aanvraag heeft als adres : Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0920 L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023062439

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/115

Boone Ilona, Claeijs Gillan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Sasdijkstraat 29, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0588 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0587 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0588 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0589 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0875 K  7 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0586 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023071108

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/118

Martignago Thibaut heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Molenstraat 23, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1209 K  3 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1209 C  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023013566

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/114

Enghels Dennis, De Cock Sabine heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : sloop en heropbouw van een vrijstaande woning

De aanvraag heeft als adres : Schare 51, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0958 M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023064538

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/109

Neyt Katrien, Maeyens Jos heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen  woning

De aanvraag heeft als adres : Gravenstraat 29, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1307 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023064857

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/111

Haydon Morgan, Cuyt Jordy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouw woning

De aanvraag heeft als adres : Kasteeldijkstraat 5, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0501 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023032182

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/86

RD heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een loods

De aanvraag heeft als adres : Paul Christiaenstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1429 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023059231

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/95

Buysse Timo heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : stookplaats

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat 84, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1300 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023037845

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/59

verheeke Jolien heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen schapenstal, afbraak van serre en verbouwen van garage

De aanvraag heeft als adres : Nieuwe Boekhoutestraat 84, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0689 K Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0689 D Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0689 P Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0689 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023053989

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/106

JUPA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : overwelving gracht

De aanvraag heeft als adres : Baljuwstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1336 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 juli 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022161023

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/4

Dossche Dirk heeft een aanvraag ingediend voor:

 • stedenbouwkundige handelingen
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : hernieuwing milieuvergunning en slopen bedrijfsgebouwen

De aanvraag heeft als adres : Meelstraat 21, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0429 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 juni 2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023084652

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/141

Lambert Christine, Wassenhove Frank heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : afbraak en herbouw van een een hellend dakconstructie

De aanvraag heeft als adres : Weststraat 36, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0603 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  27 juni 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023084652

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022144023

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/303

STORM 25 heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : windproject evergem

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, omgeving Stoepestraat – Kasteelstraat

Met kadastrale percelen :

Afdeling EVERGEM 4 AFD (ERTVELDE), sectie A, 0570 B, 0572 D, 0591 D, 0596 A, 0590, 0572

B, 0571 B, 0589, 0593 A, 0548 B, 0594 A, 0572 C, 0591 E, 0571 A, 0595 A, 0591 B, 0587

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1179 A en 1179 B

De deputatie heeft op 07.06.2023 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen

op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 35 bus 81
 • 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 • de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 • het voorwerp van het beroep;
 • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 • een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
 • Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023063726

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/105

De Groote Herman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Cisterciënzerinnenstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0310 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023080134

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/135

Henderick Debby heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : isoleren en bekleden van oude voorgevel

De aanvraag heeft als adres : Nieuwe Boekhoutestraat 30A, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1943 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023053995

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/87

van den Broek Kjell heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : Kliniekstraat 1, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0455 B  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023060800

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/100

Lammens Ellen Livia Valeriana heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : ijsautomaat

De aanvraag heeft als adres : Ooststraat 21, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0783 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023061500

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/98

Nuytinck Pascale heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een poolhouse

De aanvraag heeft als adres : Stekelaarstraat 19, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0914 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BV HECTOR VAN MOER EN ZONEN, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

2.2.2.h)

5000 ton ter plaatse mobiel breken en zeven van inert puin met het oog op hergebruik ter plaatse.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat 17, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0430 A  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023079555

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023042055

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/68

van Belleghem Michiel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : herbouwen bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Ledestraat 57, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1033 F  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023073800

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/128

De Roo Jelle heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : Nieuwestraat 19, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1135 L  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  13 juni 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023073800

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023045096

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/69

Vanderper Jolien, Roesbeke David heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : Stationsstraat 65, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0209 S Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0209 R Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0209 M Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0209 N Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0209 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023060012

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/97

Willems Elise heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Kerkstraat 23, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0998 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023057673

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/93

Van Hamme Bart heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Bosstraat 4, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0180 M 54

Het college van Burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV VERBRAEKEN INFRA, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

10230 m³/jaar tijdelijke grondwaterverlaging over een zone van +/- 500 m

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0916 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juni 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023072132

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023034628

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/55

Assenede heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanleg parking

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat , 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1286 C  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023073984

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/125

Vuylsteke Luc, Kucin Michael heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanbrengen van gevelbekleding

De aanvraag heeft als adres : Staakstraat 67, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0555 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023070955

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/120

Buysse Jos, Van Hoecke Stefanie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen en herbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Assenedeslagstraat 10, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0514 K Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0514 G Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0514 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juni 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022121540

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/234

Vervloet Alfons heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen bedrijfsgebouw en slopen bijgebouw

De aanvraag heeft als adres :Kapellestraat 70, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0159 G

De deputatie heeft op 01 juni 2023 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket. https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2400 liter Ondergrondse propaan-gastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 15, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0679 N  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 mei 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023071131

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023069827

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/117

De Roo Jelle heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen van een veranda

De aanvraag heeft als adres : Nieuwestraat 19, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1135 L  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.05.2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres : Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023069827

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023053183

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/89

Beert Bernard heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : oprichten van 3 carports

De aanvraag heeft als adres : Ertveldesteenweg 1, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0096 B  2 Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0082 Z

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 mei 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022117589

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/224

Welvaert Marc, Gelaude Mia heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen en herbouwen van twee loodsen en aanleggen wadi

De aanvraag heeft als adres : Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1061 E Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1061 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 december 2022 vergund. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 25.05.2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022131792

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/82

Claeys Kurt heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : Interne herschikking dieren binnen vergunde productie en aantallen

De aanvraag heeft als adres : Vroenhoek 18, 9971 Kaprijke;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1611  Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1609 B Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1290 A Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1287  Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1612  Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1296 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1611  2Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1613  Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1610 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1606 M Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1288  Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1293 G Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1293 F Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1290  Afdeling KAPRIJKE 2 AFD (LEMBEKE), sectie A, 1289 

De deputatie heeft op 25.05.2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)      
de heer Andries Lorenzo, Schare 38 bus A, 9968Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing en actualisatie rundveebedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 38a, 9968 Bassevelde (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 mei 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 10 juni 2023 tot en met 10 juli 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022144426

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023044926

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/77

van de Keere Jan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie halfopen woning

De aanvraag heeft als adres : Molenstraat 22, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0483 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 mei 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

De beslissing kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023029160

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/35

De Neve Bart heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  aanleg van een zwembad

De aanvraag heeft als adres : Haantjen 10A, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0573 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.5.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023053853

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/101

Oosterlinck Jan, De Mulder Sofie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Ooststraat 33A, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0980 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023036048

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/58

Beauprez Frank, Willems Astrid heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  herbouwen van een ééngezinswoning na slopen van bestaande woning

De aanvraag heeft als adres : Burgstraat 4, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :  Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1341 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.05.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023029200

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/33

Dereu Thijs heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen van een rijwoning

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 20, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0492 Z Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0492 X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16.05.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

327 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Korenmolenstraat 25, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0921 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 mei 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023060355

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022070498

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/151

De Smet Gudrun, Muylle Christiaan heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  regularisatie bouwen meergezinswoning n.a.v. wijzigingen op de bouwaanvraag

De aanvraag heeft als adres : Kasteelstraat 26, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0508 B  3

De deputatie heeft op 04.05.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022072492

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/171

Vernaeve Rik Etienne Y heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging van bedrijfswoning naar woning, van 2 bedrijfsgebouwen naar woning bijgebouw + slopen van 3 bestaande bedrijfsgebouwen + verwijderen betonverharding

De aanvraag heeft als adres : Burgstraat 40, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1799  Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1804 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1790 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1802 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1790 C

De deputatie heeft op 04.05.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023050159

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/76

Van Canneyt Stefaan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  functiewijziging horeca naar handelspand/horeca met woning + publiciteit

De aanvraag heeft als adres : Hoogstraat 11, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0706 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023036710

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/78

Van de Keere Tom heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  oeverversteviging

De aanvraag heeft als adres : Leegstraat 45, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0201 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023037597

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/54

Vandewalle Steven, Lafaut Evelien heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  slopen van een overdekt terras + uitbreiden van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Molenstraat 87, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1311 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023047118

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/79

Clemens Pascal heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  (her)aanleg oprit

De aanvraag heeft als adres : Kraaigemstraat 38, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0432 Y  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023022114

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/44

Geldhof Marie heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : Prins Boudewijnlaan 16, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie F, 0450 E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023035985

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/45

Goossen Sven, Vyncke Joyce heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  slopen en heropbouw van een woning en garage

De aanvraag heeft als adres : Zandstraat 9, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0330 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023037464

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/48

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  oprichten schakelpost

De aanvraag heeft als adres : Stroomstraat 8, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0491 E Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0490 C Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0066 C  5 Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0066 S  3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023009596

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/22

Wauters Kurt heeft een aanvraag ingediend voor:stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  ontkoppelen en verplaatsen van 3 autostaanplaatsen horende bij meergezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Leegstraat 6, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0390 G Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0390 K Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0390 H Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0390 F Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0455 S  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023045460

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/70

Van Holle Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres : Groenendijkstraat 9, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0648 M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023035449

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/46

Vyncke Franky heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een tuinhuis

De aanvraag heeft als adres : Landsdijk 73B, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 1469 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023005002

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/5

De Vos Kristien heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  aanleg extra parkeerplaats

De aanvraag heeft als adres : Kapellepolderstraat 1, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie A, 0271 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.05.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Neve Bart, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

7000 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Haantjen 10A, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0573 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 mei 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023056420

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Van de Woestyne Rita Maria, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

3000 liter propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 21, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0065 W  3 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 mei 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023058695

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023047450

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/74

Dhaese Peter heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  plaatsen broodautomaat

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat 40, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1161 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023044694

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/81

Baecke Sabine, De Maertelaere Eduard heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres : Ledestraat 75, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1036 H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023021746

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/28

matthys martine, Van den Abbeele Hilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van 3 ééngezinswoningen na slopen bestaande bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat 36, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1289 B 52Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1289 D 4Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1280 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023014293

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/29

De Regge Kevin, Lips Joyce heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen eengezinswoning en sloop achterbouw

De aanvraag heeft als adres : Ertveldesteenweg 55, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0110 T  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023027388

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/31

Laget Birgit heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  het slopen en herbouwen van een ééngezinswoning + slopen garage

De aanvraag heeft als adres : Sasdijkstraat 67, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0875 M  4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023003239

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/21

Van den Berghe Erik heeft een aanvraag ingediend voor:  het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over :  bijstellen verkaveling

De aanvraag heeft als adres : Groenendijkstraat 71, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0319 B  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023029021

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/40

De Witte Michaël heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning, slopen 2 bijgebouwen en bouwen carport/tuin- en fietsenberging

De aanvraag heeft als adres : Landsdijk 130, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0476 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023043940

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/84

Geirnaert Aaron, Criel Elissia heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  gevelrenovatie

De aanvraag heeft als adres : De Heerste 7, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0642 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022157736

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/307

HOME + heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  het slopen van bestaande gebouwen, nieuw bouwen van meergezinswoning (15we) met 6 garageboxen en 8 parkeerplaatsen

De aanvraag heeft als adres : Dorp 30, 9968 Oosteeklo (Assenede); Dorp 34, 9968 Bassevelde (Assenede); Dorp 32, 9968 Assenede; Dorp 28, 9968 Assenede; Dorp 26, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1029 A Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1031 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1034 A Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1025 D Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1027 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1032 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Wauters Ronny, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1000 liter propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Staakstraat 2, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0515 V  3 2; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023054397

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Polfliet Bartholomeus, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

10986 m³/jaar Bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Fonteinestraat 8, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0057 M ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023056166

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Boterdaele Christiaan
Kraaigemstraat 46   

9968 Bassevelde (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 2 populieren.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kaprijkestraat zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 12 mei 2023 tot en met 11 juni 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2023031417

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023046647

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/73

Van de Velde Marleen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : uitbreiden van de woning (veranda <40m²)

De aanvraag heeft als adres : Ooststraat 23A, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0971 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023045269

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/72

Van Bouchaute Eduard heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : gevelrenovatie (isoleren + hermetsen gevelsteen), plaatsen luifel boven voordeur

De aanvraag heeft als adres : Oosthoek 60, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, 0194 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023046673

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/80

Buysse Frederik heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  gevelrenovatie

De aanvraag heeft als adres : Kerrestraat 50, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1032 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023036695

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/50

ECA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  gedeeltelijke verhoging dak

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat 38, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1160 M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022155320

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/317

Claeys Xavier heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : een reliefwijziging van een stuk landbouwgrond  (ter hoogte van landsdijk 108 t.e.m. 114)

De aanvraag heeft als adres : Landsdijk z.n., 9968 Bassevelde;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0442  Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0440  Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0441 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022093923

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/192

De Jonghe Bram, De Jonghe Peter heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen nieuwe loods en bedrijfswoning + aanleg verharding

De aanvraag heeft als adres : Leegstraat zn, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0274 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0271 B

De deputatie heeft op 06.04.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023043193

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/62

Cathoir Rudi heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  isoleren gevel en aanbrengen sierpleister

De aanvraag heeft als adres : Eendrachtstraat 11, 9968 Bassevelde;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0960 R  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023002881

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/14

De Beukelaer Stefaan, HINSSEN AUTOCARS heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : aanleg van een servitudeweg met de benodigde nutleidingen en  rioleringen

De aanvraag heeft als adres : Paul Christiaenstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1429 D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022112855

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/243

ASPIRAVI NV heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en vegetatiewijzigingen

Kort omschreven gaat het over : windenergieproject assenede E34 uitbreiding

De aanvraag heeft als adres : E34 - Veldstraat zn, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, percelen 0311a, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335a, zn  

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie B, percelen 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0582b, zn  

Departement omgeving heeft op 31.03.2023 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 12.04.2023 tot 12.05.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.  

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 11.04.2023. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie en de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep; een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022135970

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/259

De Weweire Tim heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  oprichten van een windmolen

De aanvraag heeft als adres : Molenbosstraat 41, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0689 T Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0689 S

De deputatie heeft op 30.03.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Belleaqua heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2400 m³/jaar 20m³/u x 24u x 5 dagen = 2400m³

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hendekenstraat 38, 9961 Boekhoute (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1733 N ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2023044387

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

12960 m³/jaar Bemaling voor plaatsing kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie A, 0201  ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023044184

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Belleaqua heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2400 m³/jaar 20m³/u x 24u x 5 dagen = 2400m³

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hendekenstraat 40, 9961 Boekhoute (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 1724 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2023044527

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Verstraeten Nico, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

10000 m³/jaar Bronbemaling voor zwemvijver

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Oosthoek 12, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0143 E ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2023040630

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV BOUWBEDRIJF DE KEERSMAECKER,  Pourveur Thierry, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

7524 m³/jaar bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van funderings- en rioleringswerken.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1315 D ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1316 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 april 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2023042952

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022165236

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/314

HAMERLINCK LBV heeft een aanvraag ingediend voor:

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : 

De aanvraag heeft als adres : Stoepestraat 5a, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1277 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1280 S Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1279 L Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1280 P Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1279 P Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1277 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1280 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen :

(*) de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023037256

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/52

Gezels Silke heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Verbouwen van een ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Landsdijk 100, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0418 P  

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023040714

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/60

Vermeeren Rudy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  Isoleren gevels

De aanvraag heeft als adres : Staakstraat 94, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0085 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023014238

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/17

De Coninck Philippe heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  afbraak muur pastorij assenede

De aanvraag heeft als adres : Markt 14, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0637 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023018778

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/16

De Greve Peter heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een garage

De aanvraag heeft als adres : Zelzatestraat 12, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0816 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023035734

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/53

Maes David, Ysebie Lisa heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen van een eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Riemestraat 8, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1307 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.04.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023018336

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/18

ISG BV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een eengezinswoning (gesloten bebouwing)

De aanvraag heeft als adres : Schaapherderstraat 5B, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0498 Z  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023016842

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/19

Vanderhaeghen Katja, Landuyt Björn heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  slopen woning

De aanvraag heeft als adres : Koning Albertstraat 26, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0001 E  3 Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0001 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Polfliet Bartholomeus, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

59 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Fonteinestraat 8, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0057 M ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 maart 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2023033844

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022096165

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/189

Goethals Lisse, Dobbelaere Cédric heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : functiewijziging woning + 2 bijgebouwen (landbouw naar residentieel wonen), slopen van 2 bijgebouwen en aangebouwde stal, plaatsen regenwaterput

De aanvraag heeft als adres : Burgstraat 23, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0127 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  25 oktober 2022 vergund. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 23 maart 2023 de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden.

De beslissing ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:                                                                                      

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Koning Albert II-laan 35 bus 81
 • 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:                                                                                

 • de deputatie                                                                                                                                                                       
 • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023033218

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/49

Lagast Kenzo, Vercoutere Yinthe heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Staakstraat 58A, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0184 Y  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022169280

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/312

Van Kerckvoorde Ronnie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwing woning

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 40, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0561 Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022157648

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/292

Baro Projects heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van meergezinswoning na afbraak van bestaande panden, met behoud van bestaande gevel

De aanvraag heeft als adres : Markt , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0692 B Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0693 A Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0690 C Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0691 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022068433

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/231

Kerckhaert Carine heeft een aanvraag ingediend voor:  het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over :  verkaveling met 9 loten en rooien van 6 wilgen

De aanvraag heeft als adres : Menneken , 9968 Assenede; Menneken - Grote-Tiendewijk zn, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0855 F Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1965 D Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1965 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 G Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0917 D Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0916 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022170589

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/313

Scheir Emile heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : Oude Havenstraat 1, 9961 Boekhoute (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0702 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022164755

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/318

Ingels Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwing van een woning

De aanvraag heeft als adres : Hogevorst 48a, 9968 Bassevelde (Assenede); Hogevorst 48, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 L Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 H Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 N Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 M Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0887 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie A, 0883 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022171145

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/308

De Roo Koen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  slopen bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat 30, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0449 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023005895

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/6

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  plaatsen hoogspanningscabine

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1020 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022142410

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/320

Van Vooren Mia heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 54 bus A, 9968 Oosteeklo;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0595 H Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0595 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen : 

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023015875

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/13

Matthijs Luc heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : isoleren en  aanbrengen van gevelbekleding aan woning

De aanvraag heeft als adres : Kraaigemstraat 60, 9968 Bassevelde (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1004 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.03.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s):
NV ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing tankstation.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 februari 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 maart 2023 tot en met 16 april 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022155808

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Pauwels Stijn, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

413 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dorp 82, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1114 L ; Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1114 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 februari 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2023023997

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022169996

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/310

Bouw- en Coordinatie Kantoor Andries heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  bouwen van een halfopen ééngezinswoning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Stekelaarstraat 42, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0915 P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023002097

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/3

De Pauw Keanu heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  Bouwen van een ééngezinswoning en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : Grote-Tiendewijk 3, 9968 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0740 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.02.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022171476

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/309

SG - E3, Ghesquiere Stephan heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : uitbreiding vergunde stal in functie van het houden van weidedieren met overdekte mestvaalt

De aanvraag heeft als adres : Assenedeslagstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0481 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022162394

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/319

Assenede heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : nevenbestemming van een kerk tot buitenschoolse kinderopvang en tentoonstellingsruimte met behoud van ceremoniële functie

De aanvraag heeft als adres : Boekhoutedorp 2, 9961 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0800 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0801 B Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0801 A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023014557

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/20

De Maeyer Lien heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  verbouwen woning (sloop deel van de woning, sloop carport, tuinberging en veranda)

De aanvraag heeft als adres : Oude Boekhoutestraat 18, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0064 C Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0067 A Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0070 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0066 B Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0061 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022147472

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/276

Verpaele Andy, Van de Veire Elly heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen eengezinswoning, aanleggen verharding, bouwen 7 garages en voorzien van 2 autostaanplaatsen met laadpaal

De aanvraag heeft als adres : Oosteeklo-Dorp 48, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0037 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.02.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd deels verleend en deels geweigerd.

De aanvraag inzake verbouwen van de eengezinswoning is vergund. De aanvraag tot aanleggen van verharding, bouwen 7 garages en 2 autostaanplaatsen met laadpaal wordt geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

 
BVBA JEDEC

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 21, 9960 Assenede; .

De Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen heeft op 16.02.2023 volgende beslissing genomen:

de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 2 maart 2023 tot en met 1 april 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL.

Kenmerk: OMV_2022120728

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022166371

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/302

Dereu Noël, Van de Velde Maria heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  Bouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 14B, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0492 A  2 Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0492 X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14.02.2023 volgende beslissing genomen :

de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

    
BVBA BLOEMISTERIJ SCHAUVLIEGE

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing van een bloemisterij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vlasgaardstraat zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 februari 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 27 februari 2023 tot en met 29 maart 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022160576

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Wulf Idès, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1850 m³/jaar bemaling voor aanpassen van vijver.

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Speltreep 28, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1369 B  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 februari 2023 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2023016059

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2023011729

Gemeentelijk dossiernummer: O/2023/10

De Decker Danuta heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : zorgwoning

De aanvraag heeft als adres : Abdijstraat 21, 9968 Oosteeklo

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0305 S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  7 februari 2023 akte genomen van de melding.

De meldingsakte en/of het project ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Men doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- referentie project OMV_2023011729

- De naam en het adres van de verweerder;

- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022143890

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/288

FB Bouwteam heeft een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen stapelwoning (2 wooneenheden)

De aanvraag heeft als adres : Zulma Rondasstraat 1, 9968 Oosteeklo

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 1084 B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  7 februari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022154247

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/287

Cornelis Vastgoed heeft een aanvraag ingediend voor: het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over :  Verkaveling voor 2 loten

De aanvraag heeft als adres : Staakstraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0174 T2 , 0174 Z  2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07.02.2023  volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022099600

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/254

ARTIMMO INVEST NV heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : afbraak bestaande productiehal en bouwen nieuwe productiehal met bijhorende kantoren, bouwen opslagloods voor bouwmateriaal en aanleggen van betonverharding

De aanvraag heeft als adres : Paul Christiaenstraat 3, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1259 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022129259

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/256

Gemeentebestuur van Assenede heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : regularisatie afbraakwerken (afwijking): niet optrekken van gemetselde muur

De aanvraag heeft als adres : Markt 4, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0690 C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022154966

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/301

Buysse Bradley, Van Overbeke Amber hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  sloop en herbouw eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Poeldijkstraat 10, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie C, 0058 E, 0058 D  2 , 0059 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022150450

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/286

De Vriese Jan, VAN DAMME Elisabeth heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van woning met stalling en carport na afbraak bestaande woning en stalling

De aanvraag heeft als adres : Smoutersdijkstraat 12, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie B, 1242 D , 1242 C, 0083 A, 1242 E, 0080, 1242 A, 0082, 0081.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  31 januari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022148718

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/285

Matthys Martine, Van den Abbeele Hilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van 3 ééngezinswoningen na slopen bestaande bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Beekstraat 36, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 1289 B 52, 1289 D 4, 1280 F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  31 januari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022151858

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/293

Dereu Thijs heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : renoveren van een rijwoning

De aanvraag heeft als adres : Schoolstraat 20, 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen :  Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie E, 0492 X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  31 januari 2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022119835

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/260

Neyt Guy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Groepswoningbouw: oprichten van 4 gebouwen met telkens 3 wooneenheden + bijhorende garages

De aanvraag heeft als adres : Toverheksstraat z.n. , 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1181K , 1188 P, 1188 S, 1188 R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31.01.2023 volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022125249

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/247

De Muynck Nathalie heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  functiewijziging landbouw naar residentieel wonen (zonevreemde woning/bijgebouwen), slopen bestaande bebouwing + bouwen nieuwe eengezinswoning met carport en bijhorende verharding en oprichten van paardenstal met eigen toegang/verharding

De aanvraag heeft als adres : Bijsterveld 7, 9968 Oosteeklo (Assenede);

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C, 0180 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022139903

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/289

Maes Heidi heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  uitbreiden van een eengezinswoning

De aanvraag heeft als adres : Kapellestraat 13, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen :Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0043 F / 0044 A2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022142396

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/274

Van De Woestyne Tim heeft een aanvraag ingediend voor:

 •  stedenbouwkundige handelingen
 •  de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over :  bouwen loods met verkoopsruimte en bureel voor productie van wijn en onderhoud van wijngaard, aanleggen verharding en parking, voorzien van ondergrondse infiltratiekratten, rooien bomen

De aanvraag heeft als adres : Rijkestraat 78, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen :

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0858 / 0859 D / 0861D / 0862C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023 volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022160300

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/297

Mussche Matthias, Mussche Matthias heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over :  overwelven van een gracht

De aanvraag heeft als adres : Stroomstraat 82, 9968 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0379 T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023  volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022155596

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/296

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over : Slopen van bestaande HS-cabine en plaatsen van nieuwe HS-cabine

De aanvraag heeft als adres : Trieststraat , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie C, 0673 K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24.01.2023  volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022118568

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/236

Daeninck Michel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : een verkaveling tot 2 loten voor open bebouwing

De aanvraag heeft als adres : Zuivelstraat z.n. , 9960 Assenede;

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD, sectie C, 0666 Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.01.2023  volgende beslissing genomen :de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Jens Van Heule heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: vervangen van ramen

De aanvraag heeft als adres: Oosthoek 64, 9968 Oosteeklo

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 188/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.01.2023 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Kenmerk: OMV_2022174925

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 

Volgende aanvrager(s) : Quivreux Barbara en de heer Lippens Filip

Hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen meergezinswoning met 6 wooneenheden + 4 garages en 3 carports met bijhorende verharding.

De aanvraag heeft als adres(sen): Kasteelstraat 42-44, 9960 Assenede

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0668 P3 / 668 R3 / 668 B4 / 668 D4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 januari 2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleendDe beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022149427

Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/278

van Belleghem Tim heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen en uitbreiden woning en bouwen carport met fietsen-en tuinberging

De aanvraag heeft als adres :  Vliet 11, 9961 Boekhoute

Met kadastrale percelen : Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B, 0809 C2 , 0809 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.01.2023 volgende beslissing genomen : de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2022147284
Gemeentelijk dossiernummer: O/2022/275

Peter Arthur Van Meenen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over dempen gracht Meersmennestraat ter hoogte van nummer 8 (Poeldijkstraat).

De aanvraag heeft als adres :  Meersmennestraat z.n.  , 9960 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op  volgende beslissing genomen :  de omgevingsvergunning werd geweigerd

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. De afspraak kan gemaakt worden via www.assenede.be of via 09 341 95 95. Vergeet in uw mail uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer niet te vermelden.   

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Jens Van Heule heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: vergroten van ramen

De aanvraag heeft als adres: Oosthoek 64, 9968 Oosteeklo

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 188/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.12.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst  omgeving, op volgend adres: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Kenmerk: OMV_2022161368

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s) : Crispyn Jean-Claude, Trieststraat 97, 9960 Assenede

Heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het aanbrengen gevelbekleding en isolatie.

De aanvraag heeft als adres: Trieststraat 97, 9960 Assenede .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 12 januari 2023  tot en met 10 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022150722

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvragers mevrouw Maes Sally en de heer Smet Dirk, Bogaard 10, 9980 St. Laureins
hebben een aanvraag ingediend voor:  stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het afbraak en nieuwbouw van een ééngezinswoning.

De aanvraag heeft als adres(sen): Meuleken 38, 9961 Boekhoute (Assenede); .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 3 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022145015

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Van Hulle Gerrit heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een loods + aanleggen van verharding en groenbuffer

De aanvraag heeft als adres(sen) : Stuivenberg 9 , 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 3 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022088627

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer De Bock Marc Hollekenstraat 29 9960 Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van een bomenrij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hollekenstraat 29, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 9 januari 2023 tot en met 8 februari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022151346

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervloet Alfons heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen bedrijfsgebouw en slopen bijgebouw

Ligging: 9961 Boekhoute, Kapellestraat 70

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 159/G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022121540

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Zegers Marc heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 4 loten + slopen bestaande bebouwing

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat 51, 51A, 51B, 51C

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 1030/M, 1030/N, 1030/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022105687

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vooren Lindsay heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Afbraak veranda + oprichten nieuwe aanbouw

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 1949/A, 947/M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022157250

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA PGco heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Polderstraat 3A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 630/S12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022141696

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Persoon - De Smet hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning na slopen bestaande woning

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 27

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 670/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022131210

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

vzw VBS Het Ooievaarsnest heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Gedeeltelijke afbraak schoolgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 17B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 416/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022107963

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Welvaert - Gelaude hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen van 2 loodsen + aanleg van wadi

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 56

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 1061/E, 1061/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.12.2022 tot en met 22.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022117589

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Maertelaere - Vanhyfte hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een afdak, carport voorbedrijfsvoertuigen, carport, zwembad, fietsenberging, kippenren en ophogen weides

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nrs. 1009/K, 1008/A, 1007/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.12.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022096639

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verheeke Jolien heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen schapenstal en afbraak serre

Ligging: 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 84

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 689/P, 689/N, 689/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022112462

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VVZRL Staelens H.F.I. heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen stal

Ligging: 9960 Assenede, Fonteinestraat 21

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nrs. 391/B,391/A,390/L,390/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022124848

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neirynck Luigi heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: uitbreiden woning

Ligging: 9960 Assenede, Schattemanstraat 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 513/B, 515/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022137340

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Batsleer Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden woning, aanleg verharding en plaatsen bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat 43

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 973/B3, 973/C3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.12.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 17.12.2022 tot en met 16.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022133331

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brandt Charlotte heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen lichtreclame tegen voorgevel

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 656/L

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 08.12.2022 tot en met 07.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022145211

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Claeys Marc
Ertveldesteenweg 118  

9968 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het vellen van 14 populieren.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld zn., 9968 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 november 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022104157

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Van Beneden Ellen
Kloosterstraat 86 

9960 Assenede
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 3 dode bomen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat zn., 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 november 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.
De beslissing ligt van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022122086

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vernaeve Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging van bedrijfswoning naar res. wonen en van 2 landbouw(bij)gebouwen naar bijgebouwen woning, slopen 3 bedrijfsgebouwen, verwijderen betonverharding

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 40

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1790/A, 1799, 1802/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022072492

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dewulf Agnès heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen van loods/schuur

Ligging: 9960 Assenede, Stoepestraat 5

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1322/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022108639

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

AGB Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiding recreatielokalen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 490/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022123905

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dhaese Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: ontbossen en aanleggen van bufferbekken i.f.v. sierteeltbedrijf

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 483/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022072754

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

van de Keere Jan heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie halfopen woning

Ligging: 9960 Assenede, Molenstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 483/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 03.12.2022 tot en met 02.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120860

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bakkerij Dhaese heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen van broodautomaat in voortuin

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 40

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1161/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022135824

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Cleermaecker Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van carport met tuinhuis

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 35C

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 1012/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022118363

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen nieuwe HS-cabine na afbraak oude cabine

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat/Bosstraat zn - openbaar domein

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 176/3 + openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022117553

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen nieuwe betreedbare elektriciteitscabine ter vervanging van verouderde cabine + aanleggen toegangspad

Ligging: 9960 Assenede, Klooststraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1012/S

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120655

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vermeulen Matty heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat zn (14)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1868/R2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022131752

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene - Martens hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning en bijgebouwen + bouwen woning met bijgebouw en aanleg verharding

Ligging: 9960 Assenede, Knikkerstraat 22

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 227/A, 228/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 02.12.2022 tot en met 01.01.2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022096312

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Bouwonderneming Willems heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Keurestraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1321/E2, 1321/D2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.11.2022 tot en met 23.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022127730

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Zutter Ayla heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging woning + 4 bijgebouwen (landbouw naar residentieel wonen)

Ligging: 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 71

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 315/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24.11.2022 tot en met 23.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022109400

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Eyckmans Liliane heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen isolatie en gevelbekleding

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 24

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 877/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022131526

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verhaege - Dobbelaere hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning, aanleggen verharding + zwembad met overkapping en plaatsen pergola

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 57

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 875/K6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022093307

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Guyt - Dhaese hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning zonder stabiliteitswerken: plaatsen 2 dakkapellen, vervangen schrijnwerk, voorzien van isolatie in spouw

Ligging: 9968 Bassevelde, Kaprijkestraat 29A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1096/C2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022099262

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Seppe heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen garage na slopen bestaande berging en atelier

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 48

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1163/W

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.11.2022 tot en met 15.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022122739

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neyt - Bassleer hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen (halfopen) garage

Ligging: 9968 Bassevelde, Haantjen 15

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 332/R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 08.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.11.2022 tot en met 14.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022093877

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

NV AQUAFIN heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + vegetatiewijzigingen + IIOA (+ zaak der wegen + wijzigen rooilijn)

Kort omschreven gaat het over: Project rioleringswerken: aanleg wadi's, grondverbetering, tijdelijk opslaan van gronden, wegeniswerken (herstel), bronbemaling,...

Ligging: 9968 Oosteeklo, Molenhoek - Cisterciënzerinnenstraat

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, diverse nrs.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.11.2022 tot en met 08.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022066060

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verpaele Marie-Christine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met carport na afbraak bestaande bebouwing

Ligging: 9960 Assenede, Valkstraat 2

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 317/F2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.11.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.11.2022 tot en met 08.12.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022115622

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 m³/jaar 7m³ x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Menneken 16, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0848 Y ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022139272

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 De Jaegher Werner, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2352 m³/jaar 7m³ x 24u x 7 dagen x 2 weken = 2352m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Menneken 14, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 0848 X ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022139237

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

NV VAN DE MOERE, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°b)1°

65884 m³/jaar Over 120 dagen; 538m³ per dag bij evenwicht; 813m³ per dag bij opstart

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Trieststraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0498 Y  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022133274

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Tack Wim heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie infiltratievoorziening

Ligging: 9968 Bassevelde, Hazelarenhoek 16

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. 837/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022123566

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Moens Paul heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanpassen middenspanninginstallatie Isabellarigool

Ligging: 9961 Boekhoute, Kruisstraat 1

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 773/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022094965

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dobbelaere – Goethals hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging woning + 2 bijgebouwen (landbouw naar res. wonen), slopen 2 bijgebouwen en aangebouwde stal + plaatsen regenwaterput

Ligging: 9960 Assenede, Burgstraat 23

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 127/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022096165

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Walsche Rik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Aanleg zwembad en bronbemaling

Ligging: 9960 Assenede, Molenbosstraat 39B

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 676/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022109996

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Caluwe Geert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen van woningen en bijgebouwen + bouwen meergezinswoning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 16 en 16A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 180/59B, 180/60M

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 29.10.2022 tot en met 27.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022088797

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Jonghe Peter & Bram hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Bouwen nieuwe loods en bedrijfswoning + aanleg verharding

Ligging: 9960 Assenede, Leegstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 274/B, 271/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.10.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 27.10.2022 tot en met 25.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022093923

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vander Cruyssen - De Clercq hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen en uitbreiden van woning en bestaande aanbouw

Ligging: 9960 Assenede, Nieuwburgstraat 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 720/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 25.10.2022 tot en met 23.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120429

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Rijckaert Marin heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen loods

Ligging: 9968 Bassevelde, Hogevorst 33

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 762/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 25.10.2022 tot en met 23.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022110191

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Wittoek Justine, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

4333 m³/jaar

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 1868 P  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 oktober 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022131112

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s):

Zwarte Sluispolder

Markt 4

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 41 bomen staande aan weerszijden vd hollekenstraat te 9960 assenede.

De aanvraag heeft als adres(sen): Hollekenstraat zn., 9960 Assenede

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 oktober 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 27 oktober 2022 tot en met 26 november 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022103945

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Beert Bernard heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaande bebouwing en bouwen appartement met 8 woonunits en handelsruimte, fietsenstalling, parking en gemeenschappelijke tuin

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 1 - Oosteeklo-Dorp 25

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 96/X, 82/Z,96/B2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022088165

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Callebaut Kelly heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport

Ligging: 9961 Boekhoute, Meuleken 55

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nr. 399/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022120003

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Neetesonne Christophe heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een tuinhuis

Ligging: 9960 Assenede, Speltreep 3

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie D, nr. 1369/E3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022117843

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Herzeele Tom heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport + tuinberging

Ligging: 9960 Assenede, Karnemelkstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 822/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022087038

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen + IIOA

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaande bebouwing + bouwen jeugd- en sportaccommodatie en aanleggen van oprit en parking

Ligging: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1312/C, 1315/D, 1316/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022084161

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lemaire Famke heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouw van eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Sint-Sebastiaanstraat zn (17)

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 919/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15.10.2022 tot en met 13.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022105593

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Immobiliën E. Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Groepswoningbouw (33 woningen) met de benodigde wegeniswerken, nutsleidingen en groenzone

Ligging: 9968 Oosteeklo, Oosteeklo-Dorp zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 73/C2, 73/T, 73/Y

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.09.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.10.2022 tot en met 09.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022048159

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vervloet Alfons heeft een aanvraag ingediend voor:

Vegetatiewijzigingen

Kort omschreven gaat het over: Bebossen weiland (historisch permanente graslanden)

Ligging: 9960 Assenede, Kapellestraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nrs. 107, 108

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.09.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 11.10.2022 tot en met 09.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022100395

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hans Turpyn heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: sloop en herbouw eengezinswoning

Ligging: 9968 Bassevelde, Kraaigemstraat 52

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1154S, 1157B, 1157C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04.10.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 07.10.2022 tot en met 06.11.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022112603

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Taets - Erauw hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden eengezinswoning

Ligging: 9961 Boekhoute, Wildestraat 15

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 1219/B, 1221/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.10.2022 tot en met 30.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022104015

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bruggheman Sofie heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen carport met fietsberging na sloop bestaande schuur en aanleggen van verharding

Ligging: 9968 Bassevelde, Hendekenstraat 63

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 217/D

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.09.2022 tot en met 27.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022088907

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mathys André heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen bestaand kantoorgebouw met woning en bouwen meergezinswoning met handelspand + carport

Ligging: 9960 Assenede, Diederikstraat 10

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 649/B, 649/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 23.09.2022 tot en met 22.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022078825

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Willems Kevin heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Zorgwonen

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 76

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 629/B

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20.09.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 23.09.2021 tot 05.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2022123286

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Grimmonprez Sabine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Functiewijziging handel/toonzaal naar residentieel wonen

Ligging: 9968 Bassevelde, Kerkstraat 11

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nr. 1012/A

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 20.09.2022 tot en met 19.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022105299

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Acke Filip heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen hoogspanningscabine

Ligging: 9968 Bassevelde, Bekputstraat 2, 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nrs. 1133/E, 1132/E, 1133/C2, 1204/B, 1204/A

De Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft op 16.09.2022 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt van 17.09.2022 tot en met 16.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

 

DEPARTEMENT OMGEVING, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

 

En bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Assenede
 • DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022087317

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Muylle - De Smet hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Regularisatie bouwen meergezinswoning n.a.v. wijzigen bouwvergunning

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 508/B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.09.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.09.2022 tot en met 12.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022070498

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mouton - Pieters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen koppelwoning met aangebouwde carports en aparte tuinberging

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 28, 28A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 306/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.09.2022 tot en met 08.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022098827

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Bobelijn Liesbeth, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3400 m³/jaar Bemaling voor uitgraving kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Tramstatie 5, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B, 1944 L  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 augustus 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022110514

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Goethals Tanja heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Inbuizen poldergracht Isabellapolder

Ligging: 9968 Bassevelde, Beekstraat zn

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie C, nr. openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.08.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.09.2022 tot en met 06.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022094604

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Baecke Steven heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verbouwen woning + herbouwen tuinberging

Ligging: 9960 Assenede, Staakstraat 120

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 80/G, 89/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30.08.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 07.09.2022 tot en met 06.10.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022099721

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Craemer Johanna, Wannestraat 8, 9968 Bassevelde


Heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van verharding/parkeerplaats in de voortuin. 

De aanvraag heeft als adres(sen): Wannestraat 8, 9968 Bassevelde

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 26 augustus 2022 tot en met 24 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022079423

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Maertelaere Lieven, Wilhelmusstraat 1, 9988 Sint-Laureins


Heeft een aanvraag ingediend voor een reliëfwijziging van een weide voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer + rooien van 3 bomen. 

De aanvraag heeft als adres(sen): Muikemstraat z.n., 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt van 26 augustus 2022 tot en met 24 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022056922

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Hyde - Wildemauwe, Oosteeklo-Dorp 14, 9968 Oosteeklo


Heeft een aanvraag ingediend voor de verstevigingswerken van een gracht

De aanvraag heeft als adres(sen): ter hoogte van Burgstraat 29, 9960 Assenede (openbaar domein)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022070601

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
Van de Voorde Luc, Rijkestraat 48B bus 1, 9968 Oosteeklo


Heeft een aanvraag ingediend voor het slopen van een varkensstal

De aanvraag heeft als adres(sen): Rijkestraat 48B, 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022103544

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Craemer Alex, Hogevorst 17, 9968 Bassevelde


Heeft een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning

De aanvraag heeft als adres(sen): Hogevorst 17, 9968 Bassevelde

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022096151

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
BVBA Bouwonderneming Willems, Trieststraat 100, 9960 Assenede


Heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gebouw voor het bouwen van 3 woningen.

De aanvraag heeft als adres(sen): Baljuwstraat z.n., 9960 Assenede. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 augustus 2022 tot en met 11 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022087450

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
De Zutter Hans en Hannes, Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde


Heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gebouw voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning met landbouwloods + regularisatie weegbrug en aanleg groenscherm

De aanvraag heeft als adres(sen): Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 augustus 2022 tot en met 11 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022043975

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
BV Willems Filip, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo


Heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gebouw voor verblijf van seizoensarbeiders

De aanvraag heeft als adres(sen): Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 13 augustus 2022 tot en met 11 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022067178

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
mevrouw Dossche Lien
Tingelhoek 21 bus A 

9961 Assenede
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het rooien van 7 populieren.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oude Molenstraat 9, 9960 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 augustus 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 21 augustus 2022 tot en met 20 september 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022072961

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Verbeke - Van de Walle heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 96

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr.  979 G

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022094766

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gouwy Evert heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: renoveren woning en bijgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Doornendijkstraat 3 

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie F, nr.  319/Z2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022089720

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Wauters dienstengroep Oosteeklo heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: bouwen meergezinswoning met handelsruimte en vergaderruimte in kelder , aanleggen van 11 parkeerplaatsen en 23 fietsenstalplaatsen + bouwen bijgebouw

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ledestraat z.n. 

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr.  975N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022080252

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Simons Ans heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen woning en garage + bouwen eengezinswoning

Ligging: 9961 Boekhoute, Noordstraat 112

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie A, nr. 546/P6

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02.08.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 09.08.2022 tot en met 07.09.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022085703

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Bastelaere Niek hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: regularisatie 2 bergingen en bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 13

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 875/W5 , 595/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.07.2022 tot en met 24.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022080806

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hautekier - Smeyers hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: verbouwen woning

Ligging: 9968 Oosteeklo , Krekelmijt 14

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 294/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 26.07.2022 tot en met 24.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022072765

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Everaert Frank heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: slopen eengezinswoning met bijgebouwen en bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen

Ligging: 9960 Assenede, Staakstraat 123 (en 123A)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 433/2L3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 26.07.2022 tot en met 24.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022080650

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Oprichten van 4 pomppaviljoenen op bestaande pompputten en bijhorende noodzakelijke ontbossingen in waterwingebied.

Ligging: 9968 Oosteeklo, Antwerpse Heirweg zn

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 617/A, 618/A, 617/C, 616

Departement Omgeving heeft op 19.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21.07.2022 tot en met 19.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges

2. hetzij per aangetekende brief gericht aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel

3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.

 Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:

- het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie);

- gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;

- de naam en het adres van de verweerder;

- het voorwerp van het beroep of bezwaar;

- een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

- een omschrijving van het belang van de verzoeker

- een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Kenmerk: OMV_2022055864

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hillaert Lucas heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9960 Assenede, Schaapherderstraat 16

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1196/R, 1205/C, 1209/L5

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022041106

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Acke Nancy heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanleg van 2 parkeerplaatsen bij kantoorgebouw

Ligging: 9960 Assenede, Trieststraat 92A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 1076/R

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022077459

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens - Quivreux hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning met 6 wooneenheden en 7 achterliggende gararges na slopen 2 eengezinswoningen

Ligging: 9960 Assenede, Kasteelstraat 42 en 44

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 668/D4, 668/P3, 668/R3, 668/B4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning deels verleend en deels geweigerd.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022036120

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Bauwens Celine heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen tuinhuis

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 47

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 110/P, 110/F3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022075367

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Baets Hendrik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Verwijderen bestaand dak + plaatsen nieuwe staalstructuur en nieuw dak

Ligging: 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 26

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nr. 473/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022068285

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van den Bossche Chiel heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen hobbystal voor paarden en schapen + aanleg verharding en oprit

Ligging: 9968 Bassevelde, Vent 2

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 327/A, 328/A, 328/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022057136

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Den Neste - Haertjens hebben een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 2 loten

Ligging: 9961 Boekhoute, Stationsstraat 65 en 65A

Kadastraal nr.: Afdeling 4, sectie B, nrs. 209/M, 209/N, 209/P

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 16.07.2022 tot en met 14.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2021196310

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Vooren - Willems hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen aanbouw en uitbreiden woning + bouwen carport

Ligging: 9960 Assenede, Poelsijkstraat 13

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nrs. 105/D, 102/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2022 tot en met 11.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022073925

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning met berging + afwerken mandelige gevel met isolatie en ruitleien.

Ligging: 9960 Assenede, Hoogstraat 31

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 712/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2022 tot en met 11.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022069109

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Slock - Van de Voorde hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Plaatsen reclametotem

Ligging: 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 61

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 110/H3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06.07.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 13.07.2022 tot en met 11.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022046826

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VANDEPUTTE MARC heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

2950 liter Ondergrondse propaangastank 2950 liter.

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Nieuwe Boekhoutestraat 15, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B0539 G ; .

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

 De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022085241

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

mevrouw Bobelijn Liesbeth, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3400 m³/jaar Bemaling voor uitgraving kelder

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Tramstatie 5, 9968 Bassevelde (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie B1944 L  2 ; .

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

 De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

 Kenmerk: OMV_2022091488

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Baets Dirk, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

1642 m³/jaar Brobemaling voor plaatsing kelder.

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0856 G ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0855 A  2 2; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C,

1082 C ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0855 Z 2; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0856 F ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0857 A ; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C0855 X 2; Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie C,

0856 D ; .

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

 De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

 Kenmerk: OMV_2022091690

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer Vercauteren Herman, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

  

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

16092 m³/jaar Bij de bouw van een kelder is bronbemaling noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren.

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Schare 16A, 9961 AssenedeSchare 20, 9961 Boekhoute (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0044 D ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0044 F ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B,

0038 T ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0074 C ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0044 E ; Afdeling ASSENEDE 4 AFD (BOEKHOUTE), sectie B0077 C ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 juli 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 3.U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022092816

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer VAN DE WALLE Jeroen, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

4604 m³/jaar bronbemaling nodig gedurende max 50 dagen voor plaatsen kelder

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Hazelarenhoek 15, 9968 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 3 AFD (BASSEVELDE), sectie C, 0679 N  2 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

Kenmerk: OMV_2022085839

 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Erwin heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9960 Assenede; Polderstraat zn (3A)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie B, nr. 630/S12

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022041127

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Welvaert – Gelaude hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen en herbouwen van 2 bijgebouwen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Kerrestraat 56

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nrs. 1061/E, 1061/F

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022031550

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Wever Kaat heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning + aanhorigheden en bouwen eengezinswoning met carport

Ligging: 9968 Oosteeklo, Bosstraat 46

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nr. 260/X

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022061826

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Bouwonderneming Willems heeft een aanvraag ingediend voor:

Het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over: Wijzigen voorschriften lot 10

Ligging: 9960 Assenede; Keurestraat zn (lot 10)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nrs. 1321/D2, 1321/E2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022042444

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Naert – Dossche hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen meergezinswoning na slopen bestaande gebouwen

Ligging: 9960 Assenede; Oude Molenstraat 9

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie A, nrs. 200, 201

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022044725

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vos Rutger heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Uitbreiden woning + regularisatie carport/verharding

Ligging: 9960 Assenede; Zelzatestraat 2A

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 818/T

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022065499

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet - Waterschoot hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen eengezinswoning met autostaanplaats

Ligging: 9960 Assenede; Staakstraat zn (44B)

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie C, nr. 184/3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022065155

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Caluwe – Wauters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen halfopen eengezinswoning met carport

Ligging: 9968 Oosteeklo, Slijpstraat zn (4)

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 79/G3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022073769

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haers Annelies heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen loods + dichtmetselen oude poortopening

Ligging: 9968 Bassevelde, Dorp 19

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie B, nrs. 933/A, 937/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 05.07.2022 tot en met 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022068477

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Mouton - Pieters hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen koppelwoning met bijhorende carports en tuinbergingen

Ligging: 9968 Bassevelde, Landsdijk 28, 28A

Kadastraal nr.: Afdeling 3, sectie A, nr. 306/C

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28.06.2022 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05.07.2022 t.e.m. 03.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022064902

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 Özertekin Murat, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

17.1.2.2.1°

1600 liter propaangastank

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Dankaartsekestraat 1, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0917 D ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0899 A ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 0899 B ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
Kenmerk: OMV_2022083680

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)
de heer Lanszweert Chris
Kapellestraat 71 

9960 Assenede
Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Wildestraat zn., 9961 Assenede; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 juni 2022 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 10 juli 2022 tot en met 9 augustus 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving , Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan:

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Ruimte – Dienst Ruimtelijke vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Kenmerk: OMV_2022032263

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker Daan heeft een aanvraag ingediend voor:

Het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over: Verkaveling met 1 lot

Ligging: 9960 Assenede, Zandstraat zn (11)

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie B, nrs. 320, 329/A, 330/E

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 01.07.2022 tot en met 30.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022034319

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Batsleer Frederik heeft een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Aanbrengen overwelving

Ligging: 9960 Assenede, Kloosterstraat 18

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 973/B3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022053457

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Brauwer - Menschaert hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen serres + functiewijziging van bedrijfswoning naar residentieel wonen

Ligging: 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 39A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 369/F2, 369/G2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022012421

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheemaeker – Luyten hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen woning, café en aanhorigheden + bouwen eengezinswoning

Ligging: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 54 en 54A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie A, nrs. 595/G, 595/H

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022045371

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gulikers – Laget hebben een aanvraag ingediend voor:

Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Slopen vrijstaande garage, aanleg oprit en verbouwen halfopen eengezinswoning

Ligging: 9960 Assenede, Sasdijkstraat 67

Kadastraal nr.: Afdeling 1, sectie E, nr. 875/M4

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot en met 27.07.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPUTATIE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, Directie Ruimte - Dienst Ruimtelijke Vergunningen, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent

Kenmerk: OMV_2022057193

 

AKTENAME VAN EEN MELDING

Everaert Bianca heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over: Bouwen veranda

De aanvraag heeft als adres: 9968 Oosteeklo, Rijkestraat 12A

Kadastraal nr.: Afdeling 2, sectie C, nr. 999/K

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21.06.2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt van 28.06.2022 tot 12.08.2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

Stedenbouw, Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede

U kunt de beslissing ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Kenmerk: OMV_2022082108

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VVZRL TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP LLGI, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

784 m³/jaar 784m³/j = 486m³/van bouwput 5x16m (thv nr 10) + 298m³/van bouwput 3x2m (thv nr 14)

 

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0714 A ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022073697

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

VVZRL TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP LLGI, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

547 m³/jaar bronbemaling

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Leegstraat zn., 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie E, 0416 P ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022073730

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

BVBA FRANK EVERAERT,  Everaert Giovanni, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

3.4.1°a)

0,01 m³/uur lozen bedrijfsafvalwater

3

6.5.1°

2 verdeelslang 2 verdeelslangen

3

15.1.1°

17 aantal voertuigen voertuigen

3

15.2.

1 werkplaats Werkplaats voor de eigen voertuigen.

3

15.4.1°

1 wasplaats wasplaats voor de eigen voertuigen.

3

16.3.2°a)

5 kW luchtcompressor

3

17.3.2.1.1.1°b)

6,8 ton opslag diesel

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Paul Christiaenstraat 4, 9960 Assenede; Paul Christiaenstraat 4A, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie D, 1249 N ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juni 2022 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2022064718

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer De Smet Benjamin, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

2549 m³/jaar tijdelijke grondwaterverlaging voor plaatsing RW putten

3

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Rijkestraat 44, 9968 Oosteeklo (Assenede);  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO), sectie A, 0563 F ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 mei 2022 akte genomen van de melding

D