ASSENEDE GAAT VOLUIT VOOR KLIMAATPLAN

In 2030 minstens 40% minder CO2 uitstoten op ons grondgebied ten opzichte van 2011. Dat is de ambitieuze doelstelling van het nieuwe en duurzaam energie- en klimaatactieplan dat unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Dit actieplan dient als leidraad om de zogenaamde mitigatiedoelstelling van het Europe Burgemeestersconvenant te bereiken. Mitigatie is een term die vaak gebruikt wordt als het gaat over broeikasgassen.   Een grote, maar zeker geen onmogelijke uitdaging. “Om deze doelstelling te halen, zijn verregaande inspanningen nodig over alle sectoren en diensten heen”, licht onze klimaatambtenaar Lindsay De Decker toe. “Het is dan ook zeer belangrijk dat we onze inwoners, ondernemers, bedrijven, landbouwers, scholen en verenigingen meekrijgen in het klimaatverhaal. Door de verschillende actoren te betrekken bij de opmaak van het klimaatplan, zijn we alvast in onze missie geslaagd om een breed draagvlak te creëren. Ook bij het uitrollen van de acties zullen we blijven inzetten op participatie. Dat nu ook de politiek zich achter het actieplan schaart, kunnen we alleen maar toejuichen.”

NAAR EEN KLIMAATGEZOND ASSENEDE!

Uit de nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Assenede een voetafdruk van 63.945 ton CO2 heeft. Dit is evenveel als wat een bos dat bijna 0,73 keer zo groot is als Assenede zou kunnen capteren. De uitstoot op de E34 is niet mee in rekening gebracht gezien het bovenlokaal karakter.

Naast de CO2-nulmeting bundelt het klimaatplan alle acties die de gemeente in de komende jaren zal uitrollen. Om een CO2-reductie van 40% te bekomen, is een combinatie nodig van energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energiebronnen. Als gemeentebestuur willen we het goede voorbeeld geven door ons volledige beleid, patrimonium en wagenpark te verduurzamen.

Daarnaast zal de gemeente Assenede adaptieve maatregelen nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering – zoals overstromingen, droogte, verzilting en verlies aan biodiversiteit – zoveel mogelijk te temperen. Voor het luik ‘adaptatie’ werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan een regionale risico- en kwetsbaarheidsanalyse en bijhorend actieplan voor het Meetjesland.

WELKE MAATREGELEN NEMEN WE? EEN KLEINE GREEP UIT HET AANBOD:

  • Stimuleren van duurzame vervoerswijzen en terugdringen autoverkeer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsing bij het gemeentepersoneel

  • Doorvoeren van een klimaattoets bij eigen ambtelijke en bestuurlijke beslissingen

  • Afsluiten van een klimaatcharter met bedrijven, verenigingen en landbouwers om samen een vermindering van 40% CO2-uitstoot te realiseren

  • Opstellen en implementeren van een concrete visie rond duurzaam ruimte- en energiegebruik door gebouwen

  • Ondersteunen en adviseren van inwoners rond rationeel energiegebruik en energetische renovaties

  • Verder uitwerken van een fietsbeleid

  • Uitspelen van de voorbeeldfunctie van de gemeente door o.a. zonnepanelen te plaatsen op alle geschikte daken van de gemeentelijke gebouwen

  • Voeren van een klimaatcampagne en informeren, sensibiliseren van inwoners rond alle aspecten van het klimaatverhaal

Meer weten? Bel of mail onze klimaatambtenaar via 09 218 19 23 of klimaat@assenede.be. Je kan het volledige klimaatplan hier terugvinden.

Milieudienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies