Toelating voor een standplaats op de openbare kermis

Voor een standplaats op de openbare kermis moet u zich kandidaat stellen bij de gemeente. U kunt een standplaats aanvragen voor een abonnement of voor de duur van de kermis (‘blauwe zone’).

Voorwaarden

Om een standplaats op de openbare kermis te verkrijgen, moet u in het bezit zijn van:

 • een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten: voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel

 • een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten: voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.

De machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Geldigheidsduur

Een abonnement wordt u toegewezen na een ononderbroken periode van drie jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis in de zone ‘abonnementen’.
Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

De standplaats in de ‘blauwe zone’ is geldig voor de duur van de kermis.

Procedure

Een standplaats wordt toegewezen na bekendmaking van een vacature. Als er kort (15 dagen) voor de opening een plaats vrijkomt, kan er gewerkt worden met een spoedprocedure.

Een abonnement is de algemene regel en wordt toegewezen als u drie jaar na elkaar eenzelfde standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen.

Documenten

U stelt uw kandidatuur, volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de vacature en het gemeentelijke kermisreglement. Bij uw kandidatuur voegt u de volgende documenten:

 • een kopie van uw machtiging
 • een kopie van uw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde-verantwoordelijken en het personeel
 • de nuttige ervaring
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Bedrag

De aanvraag voor een standplaats is gratis. De kostprijs voor de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 
 • Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie 
 • Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen 
 • Gemeentelijk reglement 

Links

Verklaring over cookies