Begeleiding van inburgeraars (het inburgeringstraject)

In Vlaanderen en Brussel wonen mensen die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat die nieuwe burgers volop kunnen deelnemen aan de samenleving en biedt daarom een inburgeringstraject aan.

Voorwaarden

Inburgering is bedoeld voor nieuwkomers van 18 jaar en ouder die in Vlaanderen of Brussel komen wonen met een wettig verblijf. Ook Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens één van de ouders niet in België geboren is, behoren tot de doelgroep van inburgering. (Verzoekers om internationale bescherming, met uitzondering van niet-begeleide minderjarige verzoekers om internationale bescherming, behoren niet tot de doelgroep van inburgering)

Alle personen die tot de doelgroep van inburgering behoren, hebben recht op een inburgeringstraject.

Verplichte inburgeraars

Bepaalde inburgeraars moeten verplicht een inburgeringstraject volgen. Het gaat onder meer om nieuwkomers (bijvoorbeeld erkend vluchtelingen, subsidiair beschermden, gezinsherenigers, inburgeraars die bedienaar zijn van een eredienst, …

Een aantal van deze personen wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Het gaat om bijvoorbeeld EU-burgers, personen die omwille van een ziekte of handicap blijvend niet in staat zijn het inburgeringstraject te volgen, inburgeraars die 65 jaar of ouder zijn,…

Voor de verplichte inburgeraars blijft de inburgeringsplicht bestaan zolang ze die niet zijn nagekomen.

Procedure

Inburgering bestaat uit vier onderdelen:

  • Maatschappelijke oriëntatie

  • Nederlands als verbindende taal

  • Inschrijving bij VDAB (Actiris in Brussel)

  • Participatie- en netwerktraject

Het inburgeringstraject krijgt vorm op maat van de inburgeraar. Via trajectbegeleiding wordt de inburgeraar individuele begeleiding aangeboden naargelang zijn persoonlijke situatie.

Het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering en de twee stedelijke agentschappen in Antwerpen (Atlas) en Gent (Amal) bieden de inburgeringstrajecten aan.

De inhoud van het inburgeringstraject wordt opgenomen in een inburgeringscontract. Wie een inburgeringscontract ondertekent, gaat het engagement aan om de doelstellingen van de verschillende onderdelen van het traject te behalen. Wie alle doelstellingen behaalt, ontvangt het inburgeringsattest.

Inburgeraars kunnen na het behalen van hun inburgeringsattest in een vervolgtraject stappen. Ze volgen bijvoorbeeld vervolgcursussen Nederlands ter voorbereiding op hogere studies, ze nemen deel aan een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemer.

Inburgeringsplicht

Wie inburgeringsplichtig is:

  • moet zich tijdig aanmelden bij het bevoegde agentschap

  • moet de doelstellingen van alle onderdelen van het inburgeringstraject behalen

  • moet 24 maanden na het behalen van het inburgeringsattest - als hij niet werkt of studeert - aantonen dat hij het taalvaardigheidsniveau B1 mondeling beheerst

Verplichte inburgeraars die hun inburgeringsplicht niet nakomen kunnen een administratieve geldboete krijgen.

Regelgeving

Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S. 26 juli 2013)

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S. 07 april 2016)

Verklaring over cookies