Cultuurraad

 

 

De gemeentelijke cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Daarnaast ijvert deze adviesraad voor samenwerking en overleg tussen verenigingen.

De algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen. Uit deze afgevaardigden wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat aangevuld kan worden met deskundigen.

Volgens het ‘decreet lokaal cultuurbeleid‘ moeten volgende culturele actoren die het culturele leven bevorderen betrokken worden in de gemeentelijke cultuurraad:

  • Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente

De gemeentelijke cultuurraad brengt advies uit op vraag van het college van burgemeester en schepenen, maar kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

De gemeente moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren.

De cultuurraad heeft een website waar je meer informatie kan vinden over hun werking: www.cultuurraadassenede.be.

 

Subsidiemogelijkheden

Verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen beroep doen op volgende subsidies:

Subsidie voor socio-culturele projecten.

Doelstellingen:

  • De plaatselijke culturele werking stimuleren en aanmoedigen, cultuurspreiding bevorderen.
  • Cultuurparticipatie is een proces waarbij er gestreefd wordt naar publieksdifferentiatie door culturele activiteiten en evenementen toegankelijk(er) te maken, drempels te verlagen, opstapjes te bieden en een gerichte communicatie te voeren.
  • Gemeenschapsvorming zorgt ervoor dat meer mensen zich betrokken voelen bij de gemeenschap waarin ze leven, waardoor ze in staat worden gesteld om (nieuwe) sociale netwerken uit te bouwen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Subsidie voor de organisatie van Vlaanderen Feest!

Overzicht socio-culturele verenigingen

Hieronder vind je in alfabetische volgorde de socio-culturele verenigingen die lid zijn van de algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede (lidmaatschap 2017).

Hun contactgegevens kan je raadplegen bij Cultuur onder de tegel "Verenigingsleven".

Verklaring over cookies