Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

 

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (ook wel ’nieuw decreet op de ruimtelijke ordening‘ genoemd).

De voornaamste opdrachten hebben te maken met planning zoals

  • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen

 

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook de secretaris en de schepen van ruimtelijke ordening zijn op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Hun benoeming werd voor advies doorgestuurd aan de Bestendige Deputatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Klik hier voor de huidige samenstelling van de Gecoro.

 

Vergaderingen

De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. De zittingen van de Gecoro zijn in principe niet openbaar tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen. Dit om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen. De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

 

Verslagen

14.05.2024

01.03.2024

 

Contact

Secretaris: Kaatje Thieren via 09 341 95 96 of stedenbouw@assenede.be

Verklaring over cookies